Regulamin

Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Konsumentów

Niniejsze „Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Konsumentów” mają zastosowanie do stosunków pomiędzy FHU MarMar s.c. M.D. Kolak, 31-572 Kraków ul. Dąbska 18N/LU12, NIP: 675-141-90-62, REGON: 120980729 [dalej: Spółka], której przysługują prawa do Strony www.caldo-pizza.pl w kontakcie z Konsumentami.

 1. Definicje

  Oferta: asortyment produktów i usług oferowanych przez Naszą Restauracje, które mogą być zamówione przez Konsumenta za pośrednictwem Strony www.caldo-pizza.pl

  Zamówienie: oświadczenie woli składane Restauracji przez Konsumenta za pośrednictwem Strony www.caldo-pizza.pl na wybraną przez niego Ofertę, skutkujące zawarciem Umowy.

  Konsument: Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca Zamówienie Restauracji za pośrednictwem Strony www.caldo-pizza.pl.

  Umowa: stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Restauracją na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru.

  Restauracja: podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, w szczególności przygotowujący dania, napoje i podobne produkty.

  Dane Restauracji: informacje dotyczące Restauracji, w tym, między innymi, dane podmiotu będącego właścicielem Restauracji i dane kontaktowe, informacje ogólne, asortyment produktów (dania, przystawki, dodatki do dań i napoje), ceny poszczególnych produktów (z VAT), logotyp, grafika, obszar dostawy (wraz z kodami pocztowymi), koszty dostawy oraz minimalne kwoty zamówienia.

  Usługi: Czynności oferowane Konsumentowi przez Spółkę za pośrednictwem Strony WWW www.caldo-pizza.pl, w tym w szczególności: publikacja Oferty, ułatwienie/pośredniczenie przy zawieraniu Umów w tym przekazywanie Zamówień do Restauracji, umożliwienie dodawania ocen, komentarzy i opinii na temat poszczególnych Restauracji oraz ich wyświetlania, umożliwienie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, uiszczania online - opłat tytułem realizacji Umów na rzecz Restauracji [obsługa płatności].

  Konto: spersonalizowany panel administracyjny Konsumenta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.caldo-pizza.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego to Konsument może korzystać z usług świadczonych przez Stronę, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty oferowane przez Naszą Restauracje.

  Systemy Płatności Online: Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, 
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935.

 2. Dane spółki

  Dane teleadresowe Spółki działającej pod nazwą „Pizzeria Caldo”:
  FHU MarMar S.C. MD.Kolak 31-572 Kraków, ul. Dąbska 18N/LU12
  NIP: 675-141-90-62
Adres e-mail: caldopub@op.pl

 3. Zastosowanie i postanowienia ogólne

  1. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług dla Konsumentów [dalej: OWU] mają zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Spółkę, za które to ponosi ona pełną odpowiedzialność. Spółka informuje, iż korzystanie ze Strony WWW przez Konsumentów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się podstawie niniejszych OWU, pełniących również rolę Regulaminu w rozumieniu 8 u.ś.u.e. Niniejsze OWU określają w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych na Stronie, ich zakres oraz zasady korzystania z nich.
  2. Spółka nieodpłatnie udostępnia Konsumentom niniejsze OWU za pośrednictwem Strony WWW w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Spółkę, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Konsumenta ze Strony WWW, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszych OWU. Świadczenie Usług przez Spółkę na rzecz Konsumenta nie jest ograniczone w czasie.
  2. Konsumenci mają możliwość zarejestrowania się na Stronie WWW – utworzenia Konta na skutek podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej: www.caldo-pizza.pl w zakładce „Rejestracja” swojego imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Do aktywacji Konta niezbędnym jest kliknięcie przez Konsumenta w link aktywacyjny przesyłany niezwłocznie na podany przez niego adres e-mail. Utworzenie Konta może się również odbyć poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia lub połączenie Strony WWW z aplikacją Facebook.com. Konsument może zrezygnować ze świadczonych Usług w każdym czasie.
  3. Usunięcie Konta danego Konsumenta następuje na skutek wniosku złożonego przez niego w formie pisemnej na adres: 31-572 Kraków ul. Dąbska 18N/LU12, za pomocą poczty elektronicznej na adres caldopub@op.pl  lub też formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.caldo-pizza.pl  po upływie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Spółkę.
  4. Spółka ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta danego Konsumenta, w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień niniejszych OWU, w tym w szczególności: dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o których mowa w ust. 9 czy też podania nieprawdziwych/fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego - jeżeli nie zaprzestaje on przedmiotowego działania pomimo wyznaczonego przez Spółkę w tym zakresie terminu - nie krótszego niż 7 dni.
  5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Konsumenta na skutek działania siły wyższej.
  6. Korzystanie przez Konsumentów z Usług, z zastrzeżeniem ust. 8 jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w przeglądarkę internetową.
  7. Korzystanie przez Konsumentów z Usług świadczonych przez Spółkę jest również możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet, palmtop w wersji mobilnej. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp jednego z urządzeń wymienionych w zd. poprzednim do sieci Internet oraz wyposażenie go w jedną z przeglądarek.
  8. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:

   • danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Strony WWW;

   • informacji naruszających jakiekolwiek dobra Spółki lub osób trzecich;

   • innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc.
  9. Korzystając ze Strony WWW Konsumenci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.
  10. Zakazane jest wykorzystywanie przez Konsumentów Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Spółki. W szczególności Konsument nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Spółkę na jakąkolwiek szkodę majątkową.
  11. Zabronione jest pobieranie przez Konsumentów zawartości baz danych udostępnionych na Stronie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
  12. Spółka zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na Stronie są objęte ochroną prawa autorskiego. Konsument ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Stronie WWW wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 5. Oferta

  1. Spółka publikuje Ofertę w imieniu i na rzecz Restauracji na Stronie www, zgodnie z Danymi Restauracji przekazanymi przez Restauracje.
  2. Spółka prezentuje wszystkie Dane Restauracji w sposób wyraźnie wskazujący Konsumentowi jego prawa i obowiązki w przypadku akceptacji Oferty.
 6. Umowa

  1. Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Konsumenta poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Konsument niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy.
  2. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Restaurację wyłącznie pod warunkiem podania przez Konsumenta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, w szczególności dotyczących płatności, które zostały przekazane lub wymienione Spółce lub Restauracji.
  3. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Konsument może kontaktować się bezpośrednio z Restauracją za pomocą danych kontaktowych podanych na Stronie oraz potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 1. Po złożeniu Zamówienia przez Konsumenta, Konsument winien być dostępny za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej zarówno dla Restauracji, jak i Spółki, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.
  4. Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez dostarczenie mu zamówionych produktów, winien on być obecny pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy w celu jego odbioru.
  5. Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez samodzielny odbiór zamówionych produktów, winien on zgłosić się w tym celu i o wskazanej godzinie do punktu odbioru zamówień Restauracji. Godzina, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie wskazana Konsumentowi drogą elektroniczną (e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia) lub na Stronie.
 7. Odstąpienie od umowy

  1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez poszczególne Restauracje produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zwartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją.
  2. Spółka wskazuje Konsumentowi, że Restauracja jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:

   • zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,

   • dezaktualizacji zamieszczonej na Stronie www Oferty w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Restaurację,
   • przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą. Spółka dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
  4. W przypadku złożenia przez Konsumenta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Spółka jest uprawniona do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Konsumenta.
  5. Spółka jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Konsumentów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku odrzucenia przez Spółkę Zamówienia już opłaconego, Spółka przeleje wpłaconą kwotę na rachunek, z którego nastąpiła płatność. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Spółka jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.
 8. Płatność

  1. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami art. 6.1 niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług na rzecz Konsumentów, po stronie Konsumenta powstaje obowiązek płatności na rzecz Restauracji ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Konsument może wywiązać się ze wskazanego w zd. pierwszym obowiązku na skutek skorzystania z oferowanych za pośrednictwem Strony WWW Systemów Płatności Online lub przekazując należność kurierowi w momencie dostawy lub płacąc w Restauracji przy odbiorze. Dostępność sposobów zapłaty wymienionych w zd. poprzednim jest uzależniona od indywidualnych ustaleń poczynionych pomiędzy Spółką, a daną Restauracją i może zostać ograniczona. Konsument jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty na Stronie WWW podczas składania Zamówienia w Restauracji i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia, tj. przed kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę”.
  2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 7 ust. 3 niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług dla Konsumentów (częściowy) zwrot płatności on-line winien być możliwy wyłącznie w przypadku niemożności dostarczenia części Zamówienia i akceptacji realizacji części tego Zamówienia przez Konsumenta. Zwrot jest zawsze dokonywany na rachunek, z którego dokonano płatności.
  3. Zwrot płatności on-line jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu uzyskania przez Spółkę informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy. W przypadku odrzucenia Zamówienia, o którym mowa w art. 7 ust. 5 niniejszych OWU zwrot płatności on-line jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu tegoż odrzucenia.
  4. Restauracja upoważniła Spółkę do akceptacji w jej imieniu płatności on-line dokonywanych przez Konsumentów.
 9. Rozpatrywanie reklamacji

  1. Reklamacje Konsumentów dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Restauracji z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych w Stronie WWW.
  2. W przypadku reklamacji Konsumenta dotyczącej Usług, reklamacja winna być przekazana Działowi Obsługi Klienta Spółki za pośrednictwem:

  3. Po otrzymaniu przez Spółkę reklamacji, o której mowa w ust. 2, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Spółka potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Konsumenta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.
 10. Prawo właściwe i właściwość sądów

  1. Do wykonywania Usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Konsumentów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),
  2. Wszelkie spory pomiędzy Spółką, a Konsumentem odnoszące się do realizacji Usług przez Spółkę będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.
 11. Polubowne rozwiązywanie sporów

  Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Spółka zastrzega, iż korzystanie z innych alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów wymaga uzyskania zgody Spółki.

 12. Wgląd i poprawianie przechowywanych danych osobowych

  Spółka przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Konsumenta. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności.

 13. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Zamknij

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Więcej o plikach cookies znajdziesz na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Facebook